Vedtægter

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN NYVANG

 Formål:

 1. At give børn og voksne mulighed for at dyrke flere former for idræt i kammeratlig samvær med andre børn og voksne.
 2. Foreningen har hjemsted i Randers Kommune, og dens adresse er formandens. Klubben er upolitisk og må ikke deltage i politisk arbejde af nogen art.

 Medlemmer:

 1. Som medlemmer kan optages voksne og børn med tilknytning Nordbyen, samt andre der har interesse for de tilbudte idrætsgrene.
 2. Indmeldelse sker ved sæsonens start, og gælder for et år. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen. Kontingentet betales forud for en halv sæson ad gangen.
 3. Hvis et medlem modarbejder foreningens formål kan vedkommende ekskluderes. Medlemmet kan i så fald kræve, at eksklusionen tages op på førstkommende generalforsamling. Et medlem som har undladt at betale kontingent kan ekskluderes af bestyrelsen.

 

Bestyrelse:

 1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der konstituerer sig med formand og kasserer. Derudover vælges 1 suppleant, som indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem stopper før næste generalforsamling.
 2. Bestyrelsen vælges ved den årlige generalforsamling og fungerer et år ad gangen. Der vælges desuden 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.
 3. Bestyrelsen ansætter det nødvendige antal ledere.
 4. Ved regnskabsårets slutning udfærdiges et regnskab, der godkendes af bestyrelsen og revisorerne, hvorefter det forelægges generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
 5. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, når et af bestyrelsesmedlemmerne finder det nødvendigt.
 6. Bestyrelsen tegner foreningen og er ansvarlig for foreningens midler og ejendele, samt for at alle beslutninger skrives ned. Formanden skal anvise alle regninger og underskrive breve.
 7. Kasseren fører et medlemskartotek og en kassebog, sørger for alle anviste ind- og udbetalinger, herunder udfærdigelse af lønsedler. Sørger for at medlemskontingenter bliver indbetalt og indsender diverse papirer til Randers Kommune. Kasseren fører og afslutter regnskabet.

Generalforsamlingen:

 1. Den årlige generalforsamling afholdes i februar måned.
 2. Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før dennes afholdelse.
 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstiles bestyrelsen mindst 7 dage forinden.
 4. Ændringer af vedtægterne kræver, at 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for.
 5. Eksklusion af medlemmer kræver tillige, at 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for.
 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når 10 medlemmer kræver det.
 7. Foreningen kan kun opløses, hvis 3/4 af medlemmerne stemmer for. Hvis ingen medlemmer møder frem, kan foreningen ikke opløses.
 8. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Børne- og Ungdomsarbejde i Randers.

Senest tilrettet på generalforsamlingen 8.2.2018